Home | Contacts | Български | Login |

GIS - TRANSFER CENTER FOUNDATION

font ( + | - )
print
News


Националният иновационен фонд към ИАНМСП ще приема проекти от 30.09.2016
2016-08-26 00:00:00

На 29.08.2016г. стартира конкурсна сесия на Националния иновационен Фонд, по схемата „Подпомагане на научноизследователската и развойна дейност на предприятията и организациите за научни изследвания и разпространение на знания“. В дните от 29.08.2016г. до 29.09.2016г. ще се проведе национална информационна кампания. Повече информация за датите и градовете, в които ще се състои можете да намерите в страницата на ИАНМПС.

Срокът за подаване на проектните предложения е от 30.09.2016г. до 17,30ч. на 31.10.2016г., включително.

Основната цел на Националният иновационен Фонд: Насърчаване на научно- изследователската и развойната дейност за повишаване конкурентоспособността на предприятията.

Пряката цел на Фонда е: Да насърчи реализацията на научноизследователски развойни проекти, инициирани и реализирани в предприятията, с цел разработване на нови или усъвършенствани продукти, процеси или услуги, насочени към засилване на икономическата ефективност, повишаване на иновативния потенциал и технологичното равнище на предприятията, увеличаване на частните инвестиции за тях, повишаване динамиката на иновационните процеси.

Максималната стойност на безвъзмездната финансова помощ (БФП) е в размер на 500 000 лв. Максималният срок за реализацията на научноизследователския и развоен проект е до 18 месеца.

Интензитетът на помощта, изчислен на основата на допустимите разходи по проекта, не трябва да надвишава:
  • 50% - за индустриални научни изследвания;
  • 25% - за експериментално развитие;
Интензитетите на помощта за индустриални научни изследвания и експериментално развитие могат да бъдат увеличени с: 10% за средни предприятия;
  • 20% за малки предприятия;
  • 15%, при наличието на ефективно сътрудничество с организация за научни изследвания и разпространение на знания и/или друго предприятие;

Максималният интензитет на помощта е: 80% от допустимите разходи.

Оценка на предложенията включва:
1. Оценка за административно съответствие и допустимост;
2. Техническа и икономическа оценка на проектното предложение;
3. Финансова оценка на бюджета.

Проектите, които кандидатстват за финансиране - следва да отговарят на изискванията за административно съответствие и допустимост, и иновативност и икономическа перспективност. Финансиране ще получат всички проекти, получили минимум 60 % от максималния брой точки по всеки един от критериите иновативност и икономическа перспективност, според възможностите на бюджета на Фонда.

Тематични области, в рамките на които трябва да попадат изготвените научноизследователски и развойни проекти и които ще се финансират от Фонда са:
1. Мехатроника и чисти технологии;
2. Информационни и комуникационни технологии и информатика;
3. Индустрия за здравословен живот и Биотехнологии;
4. Нови технологии в креативните и рекреативните технологии;

Необходимата информация за кандидатстване и изпълнение на проектите може да бъде намерена на интернет - страницата www.sme.government.bg на ИАНМСП.

Въпроси могат да се изпращат на следния електронен адрес: nif8@sme.government.bg.

2000 - 2018 GIS-TC all right reserved